Learniv
Learniv
▷ Konjugering regelbundna verb | Learniv.com
learniv.com  >  sv  >  Konjugering regelbundna verb

Konjugering regelbundna verb

abolished
abolished
utplåna, upphäva, slopa, göra slut på, avskaffa
aborted
aborted
framkalla missfall, göra abort på, abortera, avbryta, abryta
abounded
abounded
överflöda, finnas i överflöd
abridged
abridged
förkorta
absconded
absconded
avvika, försvinna, rymma
absorbed
absorbed
engagera, fängsla, införliva, uppsluka, insupa, absorbera, suga upp
abstained
abstained
avstå, avhålla sig, göra avkall
abused
abused
missbruka, skymfa
accelerated
accelerated
accelerera, öka hastigheten
accepted
accepted
acceptera, erkänna, anta, godkänna, godta, ta emot, tro på, tacka ja, gå med på, motta, emotta, finna sig i, attestera
acclaimed
acclaimed
hylla
acclimated
acclimated
acklimatisera, vänja sig, anpassa
accommodated
accommodated
förena, ackommodera, rymma, hysa, hjälpa någon, sammanjämka, ha boende hos sig, rätta sig efter, foga sig efter någon
accompanied
accompanied
göra sällskap, följa med, medfölja, ackompanjera, åtfölja
accomplished
accomplished
avsluta, slutföra, uppnå, åstadkomma, utföra, fullända
accorded
accorded
medge, ge, bevilja, stämma överens, stämma överens med
accosted
accosted
antasta, tilltala, gå fram till och tilltala
accounted
accounted
betrakta, räkna för, anse såsom
accredited
accredited
ackreditera, godkänna, auktorisera, tillskriva
accumulated
accumulated
lagra, spara ihop, samlas, ackumuleras, hopa sig, ansamlas, ackumulera, samla, hopa
accused
accused
anklaga, klandra, angripa, beskylla, åtala
accustomed
accustomed
vänja sig
ached
ached
göra ont, ömma, värka
achieved
achieved
vinna, förvärva, uppnå, nå, prestera, åstadkomma, utföra, vara framgångsrik, ernå, göra bra ifrån sig
acidified
acidified
acidifiera
acknowledged
acknowledged
acceptera, erkänna, bekräfta, medge, tacka för, kännas vid, låtsas om, utkvittera, attestera
acquainted
acquainted
underrätta, bekanta, bekanta sig
acquiesced
acquiesced
bifalla, samtycka
acquired
acquired
få, förvärva, skaffa, erhålla, införskaffa, komma över, ackvirera, anskaffa
acquitted
acquitted
frikänna, fria
acted
acted
verka, ingripa, handla, fungera, verkar, göra något, uppträda, beter, tjänstgöra, agera, spela
activated
activated
aktivera, göra aktiv, göra radioaktiv
adapted
adapted
anpassa, använda, avpassa, anpassa sig, ställa om, bearbeta, omarbeta, lämpa, stämma av, adaptera, aptera, apterad, avstämma
added
added
addera, summera, tillfoga, lägga till, öka, tillsätta, tillägga, lägg till, bidrager, plussa, adda
addressed
addressed
adressera, tilltala, rikta, ta itu med, vända sig till, titulera, skriva adress på
adhered
adhered
hålla vid, klibba, sitta fast
adjoined
adjoined
gränsa till varandra, stöta till, gränsa till, stöta till varandra
adjourned
adjourned
skjuta upp, flytta fram, ajournera, uppskjuta
adjudicated
adjudicated
avkunna, avkunna dom, döma
adjusted
adjusted
justera, anpassa, ordna, avpassa, ställa in, reglera, anpassa sig, lämpa, jämka, rätta till, bilägga, bringa i samklang, lägga till rätta, sätta till rätta, värdera skada
administered
administered
erbjuda, ge, förvalta, räcka, sköta, administrera, skipa rättvisa, förrätta, förestava, skipa, afficiera
administrated
administrated
administrera, skipa
admired
admired
beundra
admitted
admitted
ta in, erkänna, släppa på, godkänna, släppa in, medge, tillåta, antaga, rymma, ta emot, gå med på, uppta, ha plats för, låta komma in
admonished
admonished
tillrättavisa, varna, förmana
adopted
adopted
omfatta, adoptera, anta, godkänna, uppta, ta i bruk, lägga sig till med
adored
adored
älska, avguda, tillbedja, tycka mycket om, dyrka
adorned
adorned
utsmycka, pryda
adulated
adulated
rövslicka
advanced
advanced
framställa, tillta, avancera, befordra, påskynda, komma med, föra fram, tidigarelägga, flytta fram, gå framåt, ställa upp, lägga fram, påstå, närma sig, göra framsteg, vidareutveckla, befrämja, upphöja, skjuta fram, tränga fram, förkovra sig, bli befordra
advertised
advertised
annonsera, utlysa, underrätta, göra reklam, annonsera efter, göra reklam för, söka per annons, efterfråga genom annons, utannonsera
advised
advised
råda, rådge, avisera, förorda, underrätta, rådgiva, tillstyrka, tillråda, agera som rådgivare, meddela
affected
affected
spela, påverka, drabba, röra, inverka, låtsa, angripa, beröra, inverka på, låtsas, låtsas vara, förege, affektera, låtsas känna, göra verkan på, göra intryck på
affirmed
affirmed
bejaka, försäkra, intyga, affirmera, bekräfta
affixed
affixed
anbringa
afforded
afforded
tillhandahålla, ge, skänka, ha råd med, kunna unna sig, kunna tillåta sig, ha råd
affronted
affronted
förolämpa, skymfa, förnärma
aggravated
aggravated
förarga, försvåra, förvärra, irritera, göra sämre, tillspetsa
agitated
agitated
uppröra, uppvigla, oroa, agitera, agitera för, skaka
agreed
agreed
komma överens, godkänna, samtycka, enas, säga ja, bli ense, hålla med, få att stämma
aided
aided
stödja, hjälpa, underlätta, assistera
ailed
ailed
plågas, vara sjuk och bli svag
aimed
aimed
sikta, rikta, syfta, sträva, måtta, sikta med
alarmed
alarmed
alarmera, varna, oroa, skrämma upp, varsko
alienated
alienated
överlåta, fjärma, överfört, göra främmande, överföra, alienera
aligned
aligned
rikta in, räta upp, alliera sig med, ställa sig på samma sida, arrangera i rak linje
alleged
alleged
hävda
alleviated
alleviated
mildra, lätta, lindra
allocated
allocated
fördela, lokalisera, tilldela, bestämma, avsätta, anslå, allokera, anvisa, kvotera
allotted
allotted
fördela, tilldela, anslå, anvisa, dela ut
allowed
allowed
erkänna, beräkna, godkänna, medge, hänge sig åt, låta, tillåta, anslå, låta sig, tillåta sig, räkna in, medgiva
alluded
alluded
syfta, alludera
allured
allured
locka
altered
altered
ändras, förändra, ändra, förändras, kastrera
alternated
alternated
växla, alternera, svänga, omväxla, tura om, låta växla
amalgamated
amalgamated
förena, blanda med, slå samman, amalgamera
amassed
amassed
samla
amazed
amazed
förvåna, häpna, förbluffa
ambushed
ambushed
ligga i bakhåll, överfalla från bakhåll, locka i ett bakhåll
amended
amended
förbättra, ändra, rätta till, förbättras, göra en ändring
amounted
amounted
uppgå till
amplified
amplified
expandera, förstärka, expanderas, amplifiera, utvigdas, öka i storlek, öka i effekt, ökas i storlek
amputated
amputated
amputera, operera bort
amused
amused
roa, underhålla
analyzed
analyzed
psykoanalysera, ta ut satsdelar, noga undersöka, analysera, reda ut
anchored
anchored
ankra, hålla fast, kasta ankar, lägga ankar, stadigt fästa
angered
angered
reta upp, göra arg
annexed
annexed
annektera, bifoga, tillägga, förena, förknippa, införliva, lägga beslag på
annihilated
annihilated
utrota, förinta, förstöra helt och hållet, annihilera
announced
announced
tillkännage, anmäla, meddela, kungöra, påannonsera, meddela offentligt, tillkänna, vara programpresentatör
annoyed
annoyed
störa
annulled
annulled
upplösa, utplåna, tillintetgöra, annullera, upphäva, förklara ogiltig, häva
anointed
anointed
smörja
answered
answered
svara, uppfylla, tillfredsställa, besvara, stämma överens med, replikera, bemöta kritik, passa in på, ge som svar, öppna
antagonized
antagonized
motverka
anticipated
anticipated
förutse, ana, förekomma, antecipera, förvänta sig, föregripa, använda på förhand
apologized
apologized
be om ursäkt
appealed
appealed
be, locka, tilltala, vädja, bönfalla, falla i smaken, överklaga, appellera
appeared
appeared
förekomma, dyka upp, framträda, komma ut, infinna, framgå, komma, figurera, infinna sig, uppenbara sig, framkomma, uppträda offentligt, stå upptagen, framstå, inställa sig, utgivas, uppträda, verka, verka vara
appeased
appeased
lugna, bilägga, stilla, blidka
applauded
applauded
applådera, klappa händerna, klappa i händerna, ge sitt bifall till
applied
applied
använda, vända sig till, ansöka, gälla, passa, ägna, passa in på, tillämpas, vara tillämplig, tillgripa, praktiskt tillämpa, sätta på, stryka på, lägga på, applicera, anbringa, äska
appointed
appointed
avtala, fastställa, tillsätta, utnämna, bestämma, fastslå, förordna, utpeka, förordna till arvtagare
appraised
appraised
uppskatta, bedöma, värdera, taxera
appreciated
appreciated
uppskatta, uppfatta, förstå, inse, tycka om, sätta värde på, stiga i värde, vara tacksam för, appreciera
apprehended
apprehended
vara rädd, förutse, gripa, märka, uppfatta, begripa, vara ängslig, befara, förstå, anhålla, frukta, vänta sig, omhänderta, vara misstänksam, göra ett anhållande
apprised
apprised
berätta
approached
approached
närma sig, närma, förhålla sig, ta kontakt med, approchera, stunda
appropriated
appropriated
bestämma, bevilja, anslå, anvisa, lägga beslag på, tillägna sig
approved
approved
acceptera, bifalla, godkänna, samtycka, gilla, godta, tillstyrka, formellt godkänna, ge sitt samtycke, utrycka sympati, vara positivt inställd
approximated
approximated
beräkna, närma sig, komma nära, approximera
arbitrated
arbitrated
avgöra genom skiljedom, tjänstgöra som skiljedomare, skiljedomsavgöra
argued
argued
gräla, visa, argumentera, hävda, bevisa, diskutera, bråka, påstå, tvista, säga emot, plädera för, göra gällande, vittna om, belägga, dryfta, anföra skäl, framlägga skälen för, förorda, tala för
aroused
aroused
egga, hetsa upp, väcka till liv, väcka, uppväcka
arranged
arranged
avtala, komma överens om, fastställa, arrangera, ordna, bestämma, planera, bearbeta, bilägga, ordna med, göra upp, disponera, ombesörja, göra i ordning, ställa till med, frisera, lägga upp
arrested
arrested
hindra, stoppa, hejda, fängsla, anhålla, arrestera, fånga, hämma
arrived
arrived
anlända, ankomma, lyckas, komma, komma fram, levereras, komma hem, inkomna, slå igenom
articulated
articulated
leda, artikulera, uttala, tala, tala tydligt, förena genom leder, ge uttryck åt
ascended
ascended
höja sig, bestiga, klättra uppför, gå uppför, stiga uppåt, fara uppför, gå uppför på
ascertained
ascertained
förvissa sig om
asked
asked
fråga, be, höra efter, efterhöra, anhålla, spörja, förvänta sig, begära
aspired
aspired
höja sig, svinga sig upp, längta, sträva, aspirera
assailed
assailed
ansätta, överfalla, angripa, anfalla, överösa, bestorma
assassinated
assassinated
förtala, mörda, nedsvärta, lönnmörda
assaulted
assaulted
överfalla, angripa, anfalla, våldta, storma, gå till anfall mot, öva våld mot
assembled
assembled
samla, sammankalla, montera, dra samman, samlas, sätta ihop, församla, sammanfor, sammansätta
assented
assented
instämma, samtycka
asserted
asserted
kräva, hävda, bedyra, försäkra, göra gällande
assessed
assessed
uppskatta, fastställa, analysera, bedöma, bestämma, avgöra, värdera, beskatta, pålägga, upptaxera, pålägga skatt, fastställa belopp
assigned
assigned
anföra, ange, uppge, tilldela, anslå, anvisa, förordna, utpeka, avträda, överlåta egendom, assignera, förskriva, utse
assimilated
assimilated
ta in, absorbera, assimilera, förstå, införliva, uppta, införlivas, tillgodogöra sig, upptas, assimileras, ta till sig
assisted
assisted
bistå, hjälpa till, hjälpa, biträda, medverka, assistera, vara närvarande, passa till
associated
associated
associera, umgås, förena, förknippa, uppta, förbinda, ansluta sig, upptaga, associera sig, förbinda i tanken
assorted
assorted
ordna
assumed
assumed
inta, anta, tillträda, ikläda, anlägga, ta på sig, förmoda, lägga sig till med, förutsätta, överta, åta sig, ikläda sig, tillskansa sig, ta för givet, utgå från
assured
assured
säkerställa, försäkra, övertyga, trygga, förvissa
astonished
astonished
förvåna, överraska, göra häpen
astounded
astounded
förbluffa, slå med häpnad
atoned
atoned
gottgöra
attached
attached
fästa, sätta fast, bifoga, binda, foga, knyta, bifogar
attacked
attacked
attackera, ta itu med, kritisera, angripa, anfalla, gå till angrepp mot, ge sig i kast med
attained
attained
förvärva, nå fram till, ernå
attempted
attempted
försöka, försökt
attended
attended
lyssna, vara uppmärksam, besöka, behandla, ledsaga, bevista, gå på, delta, vårda, sköta, åtfölja, delta i, närvara, uppvakta, passa upp
attested
attested
visa, attestera, gå ed på, svära på, vidimera, bevittna, intyga, vittna om, enrollera, inskriva, värva, belägga, bestyrka, vitsorda
attracted
attracted
attrahera, fängsla, väcka, dra till sig, locka, intaga, ta åt sig, ådra sig, ådraga sig
attributed
attributed
tillskriva, hänföra, tillerkänna, tillräkna
auctioned
auctioned
auktionera, auktionera bort
audited
audited
revidera, granska
augmented
augmented
tillta, öka, utvidga, förstora, förstärka, ökas
authorized
authorized
attestera, berättiga, godkänna, tillåta, auktorisera, ge fullmakt åt, rättfärdiga, bemyndiga, sanktionera, berättiga till
avenged
avenged
hämnas, ge igen
averaged
averaged
beräkna medeltalet av något, i genomsnitt utgöra, i genomsnitt uppgå till
averted
averted
avleda, förhindra, avvärja, vända bort, avstyra, bortvända
avoided
avoided
avvärja, undvika, undfly, avstyra
awaited
awaited
vänta på, avvakta, vänta, invänta, emotse, vara i beredskap för
awakened
awakened
vakna, väcka, bli medveten om, bli medveten, få att bli medveten, få att bli medveten om
awarded
awarded
tilldela, tillerkänna, belöna med, tilldöma, utdöma
axed
axed
nedskära
babbled
babbled
jollra, sorla, gaffla, porla, pladdra, babbla
backed
backed
stödja, klä, ackompanjera, styrka, satsa, backa, dra tillbaka, spela på, backa upp, underbygga, rygga, fodra, skjuta tillbaka, dra sig undan, röra sig bakåt, bilda bakre del, fodra på baksidan, förse med baksida
bailed
bailed
deponera, ställa i borgen, banga
balanced
balanced
jämföra, avväga, uppväga, tveka, balansera, utjämna, väga, överväga, motväga, saldera, hålla i jämvikt, bringa i jämvikt, vara i jämvikt, jämna ut sig, stå och väga, avsluta
bamboozled
bamboozled
bedra
banned
banned
bannlysa, förbjuda
banged
banged
banka, slå, knulla, klå, smälla, dunka, smälla i, skrälla
banished
banished
förjaga, ta bort, landsförvisa, förvisa, bannlysa, avlägsna, visa bort, slå ur hågen, eliminera
barred
barred
stänga av, hindra, spärra av, avstänga, utesluta, blockera, spärra in, stänga, förbjuda, hämma, förhindra, spärra, stänga ute, bomma igen, regla, stänga in, bomma för, bomma till, stänga inne, stänga med bommar, förse med stänger
barbecued
barbecued
grillning
bared
bared
blotta, blottlägga, gör bar, gör kal
bargained
bargained
förhandla, pruta, köpslå
barked
barked
skälla, gorma, hosta, smälla, skrika, ryta, ge skall, ryta ut, barka, knalla
bartered
bartered
byta, bedriva byteshandel
bashed
bashed
förolämpa, nedsätta, slå, puckla på, drämma, klå upp
basted
basted
piska, slå, ösa, tråckla
batted
batted
piska, slå till, blinka, slå
battered
battered
krossa, bulta, slå, illa tilltyga, slå in, hamra, nöta ut
battled
battled
kämpa, strid
bawled
bawled
gorma, tjuta, gapa, skråla, föra liv, gråta högt och ljudligt, rya
beached
beached
sätta på land
beamed
beamed
stråla, utstråla, sända ut, mysa, le
beautified
beautified
försköna
beckoned
beckoned
vinka, vinka åt, göra tecken, vinka till sig, göra tecken åt
befriended
befriended
bli vän med
begged
begged
tigga, be, be om, anhålla, tig, tigga om, be artigt
beguiled
beguiled
förkorta, fördriva, lura, bedra, tilltala, attrahera, tjusa, charma, narra
behaved
behaved
uppföra sig, bete sig, handla, ställa sig, sköta sig, vara snäll, uppföra sig väl, bära sig åt
belched
belched
spy ut, rapa
believed
believed
tro, förmoda, tro på, tror, anses, vara troende, anse för troligt, sätta tro till
belittled
belittled
förringa, nedvärdera, förklena
bellowed
bellowed
vråla, dundra, dåna, böla, ryta, bröla
belonged
belonged
tillhöra, tillkomma, passa, höra till, passa in, höra hemma, ha sin plats, platsa
belted
belted
slå, prygla, klappa till, förse med ett bälte, fästa med ett bälte, rusa iväg, kuta
bemoaned
bemoaned
sörja
benefited
benefited
göra gott, gagna, vara till nytta, dra nytta, dra fördel
berated
berated
läxa upp, banna, tillrättavisa
besieged
besieged
bestorma, belägra
bestowed
bestowed
använda, ge, skänka, placera, hysa, förläna
betrayed
betrayed
röja, bedra, avslöja, förråda
bettered
bettered
förbättra, bättra på

regelbundna verb


Börja med att studera oregelbundna verb:
slumpmässigt urval

regelbundna verb & Engelska oregelbundna verb